11/12/2014 ناحيه ى ميدان    
(14/12/2014)هه لمه تی هۆشیاریی ژینگه یی و بره ودان به " یانه ی زینكه یی " له‌ قوتابخانه كانی دواناوه ندی هه واسان و مه یدانی بنه ره تی ، له ناحیه ی میدان .